Modus | Home page

Výzvy Interreg SK-CZ 2021-2027 pre Vzdelávanie a Biodiverzitu

Novinka

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 vyhlasuje výzvy č. INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie a INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita.


V rámci týchto výziev je k dispozícii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie projektov suma 9 569 002 EUR.   

 

Dátum vyhlásenia:  29.09.2023

Dátum uzavretia:  31.01.2024

 

Časová oprávnenosť: maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov
Minimálna výška príspevku z EFRR na projekt: 50 000,- EUR
Maximálna výška príspevku z EFRR na projekt: bez obmedzení
Financovanie: 80% EFRR + 12% Štátny rozpočet
Spolufinancovanie: 8%
Spôsob podania: Iba elektronicky prostredníctvom ITMS2014+

 

 

Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdeláv.

Priorita: 2.1 Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

2.1.1 Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu – Akcia: výmena vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo 

 

Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverz.

Priorita: 1.1 Životné prostredie

Špecifický cieľ:

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia. – Akcie: zber a výmena dát, informácií a skúsenostírealizácia spoločných stratégií a akčných plánov; osvetové aktivity o potrebe zachovania biodiverzity

 

Výzvy a dokumenty k výzvam sú dostupné na webovom sídle:

https://www.sk-cz.eu/vyhlasenie-novych-vyziev-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-v-ramci-programu-interreg-slovensko-cesko-2021-2027/

 

Videozáznam z predstavenia výziev a návod na vyplnenie žiadosti:

https://www.sk-cz.eu/zaznam-zo-skolenia/