Modus | Home page

Otevřená mezinárodní výzva 2

Novinka


V rámci programu Interreg Europe je otvorená výzva pre organizácie z celej Európy, aby predložili svoje návrhy na medziregionálnu spoluprácu v prioritách a špecifických cieľoch, uvedených v programe. 

 

Očakávajú sa návrhy na projekty medziregionálnej spolupráce, ktoré sú relevantné pre politiku organizácií z rôznych krajín v Európe, ktoré spolupracujú na spoločnej otázke regionálneho rozvoja.

 

Prvé tri roky projektov („základná fáza“) sú venované výmene a prenosu skúseností medzi zúčastnenými partnermi s cieľom zlepšiť nástroje politiky, ktorým sa projekt venuje. Vo štvrtom a poslednom roku (ďalej len „fáza sledovania“) sa regióny zameriavajú najmä na monitorovanie výsledkov a vplyvu spolupráce

 

Program je štruktúrovaný okolo jednej prierezovej priority, konkrétneho cieľa Interreg „lepšie riadenie spolupráce“ – zlepšenie nástrojov politiky regionálneho rozvoja. To znamená, že príjemcovia môžu spolupracovať na témach spoločného významu s ich regionálnymi potrebami, pokiaľ to patrí do rozsahu politiky súdržnosti.

 

Ďalšie detaily výzvy 

Termín podania               9.7.2023 do 12:00 hod. v anglickom jazyku
Pre koho je určená?         Primárne pre tvorcov politík
Čo je nástroj politiky?      Prostriedky verejnej intervencie - Politika, stratégia alebo zákon na zlepšenie konkrétnej územnej situácie
Čo je zlepšenie politiky?   Projekty, ktoré vykazujú tri typy výsledkov: Nové typy projektov; Zmena v správe/riadení nástroja politiky; Revízia samotného nástroja politiky/štrukturálna zmena 

Partnerstvá?         Musia byť zapojené orgány zodpovedné za politiku:

  • ako partneri aspoň pre 50% riešených nástrojo
  • ako „pridružené politické orgány“ pre zostávajúce politické nástroje

 

Geografické pokrytie?  Zapojenie viac aj menej vyspelých EU regiónov (Sever, Juh, Východ, Západ) - minimálne 4 partnerov zo 4 regiónov EU.
Témy?

  • Smart
  • Green
  • Connected
  • Social
  • Citizens
  • Governance 

 

 

Výzva a Programový dokument sú dostupné na webe:
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call 

 

Relevantnosť projektového nápadu pre Interreg Europe je možné overiť na webe:
https://www.interregeurope.eu/your-projects-relevance

 

Projekty z 1. kola výzvy je možné pozrieť na webe:
https://www.interregeurope.eu/get-inspired/projects

 

Projektové návrhy, ktoré hľadajú partnerov je možné pozrieť tu:
https://www.interregeurope.eu/get-inspired/project-ideas

 

Webináre k Interreg Europe sú k dispozícii na webe:
https://www.interregeurope.eu/develop-your-project-proposal