Modus | Home page

MSCA Staff Exchanges 2022Dátum otvorenia: 06.10.2022, 00:00

Uzávierka: 08.03.2023, 00:00


Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp. interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.

Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.

Podporené budú projektové návrhy z akejkoľvek vednej disicplíny (ideálne medzidisciplinárne). Max. trvanie je 4 roky na realizáciu projektu, max. financovanie zahŕňa 360 osobomesiacov /projekt vo forme jednotkových nákladov.

 

https://eraportal.sk/vyzvy/msca-staff-exchanges/?portal=heu